Leerlingenzorg

Intern Begeleider

Binnen onze school werk ik (Kirsten Nichting), met veel plezier, 3 dagen per week, als Intern Begeleider (ook wel IB-er). Naast mijn rol als IB-er maak ik deel uit van de onderwijsgroep. Als Interne Begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, contacten met externe zorgverleners, kennisoverdracht naar het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. Om dit te kunnen realiseren werken we voortdurend samen als team.


Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Groep 1/2

Zodra een kind op school zit, beginnen de leerkrachten met het volgen van de ontwikkeling. In groep 1 en 2 gebeurt dit voornamelijk door het observeren van de kinderen:
  • Er wordt geobserveerd hoe het kind zich in de groep thuis voelt, of het bepaalde vaardigheden al bezit als knippen, rennen, samen spelen, fantasiespel spelen.
  • In groep 1/2 worden kinderen daarnaast twee maal per jaar getoetst op hun taal en rekenvoorwaarden met een Cito-toets; een landelijke schoolonafhankelijke toets.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 blijft observatie een belangrijke manier voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zijn er steeds meer toetsen. Er zijn methodegebonden toetsen. Dat zijn onder andere toetsen van de spelling- en rekenmethode. De resultaten worden geregistreerd in een map in de klas. Door regelmatig te toetsen kunnen we zien of de aangeboden en geoefende leerstof wordt beheerst en waar extra uitleg nodig is. Daarnaast nemen wij ieder jaar in januari en juni Leerling in Beeld (Cito-) toetsen af. Voor iedere leerling is er een leerlingdossier. Hierin staan de Cito- en toetsresultaten, de observaties en verslagen van de gesprekken met en over uw kind.


Zorgbesprekingen

Binnen het team bespreken wij na iedere toetsperiode de resultaten en sturen wij waar nodig ons onderwijs bij. Wij nemen twee keer per jaar een sociogram af in de groep. Deze brengt de sociale structuur van de groep in kaart. We hebben 3 keer per jaar groepsbesprekingen om de behoeften van de groep in kaart te hebben. Daarnaast zijn er leerlingbesprekingen voor kinderen waar een extra zorg om is. Ook hebben we een aantal keren per jaar zorgvergaderingen waarin we het omgaan met bepaalde zorgkinderen samen bespreken.


Groepshandelingsplan

Drie keer per jaar wordt er door de leerkracht voor de hele groep een groepshandelingsplan gemaakt waarin staat of een kind extra uitleg nodig heeft, meer uitdaging of goed mee kan doen met de basisstof. Dit plan wordt op basis van de toetsen en observaties gemaakt en in de groepsbespreking met de Intern Begeleider doorgesproken.


Startgesprekken

Wij vinden het heel belangrijk dat school en ouders/verzorgers goed contact hebben met elkaar. Aan het begin van het schooljaar kan iedere ouder met de leerkracht een startgesprek houden. Hierin kunt u als ouder uw verwachtingen uitspreken over uw kind en school. Ook kunt u vertellen hoe u naar uw kind kijkt en wat u belangrijk vindt dat school weet. Daarnaast zijn er drie keer per jaar 10-minutengesprekken. In februari en juni/juli op basis van een rapport-portfolio. In november zijn er gesprekken over de vorderingen van uw kind.


De speciale zorg binnen onze school

Het gebeurt dat er tijdens de schoolperiode duidelijk wordt dat een kind ergens meer dan gewoon moeite mee heeft of speciale zorg nodig heeft. Dit kan op het gebied van leren zijn, maar ook een lichamelijke of sociaal-emotionele achtergrond hebben. Op dat moment zal er contact zijn met de ouders om te bespreken wat er gesignaleerd is en wat er nodig is voor het kind. Het initiatief tot een gesprek kan zowel bij de ouders als bij de leerkracht liggen. In de regel vinden de gesprekken plaats met de groepsleerkracht. Om verschillende redenen kan de Intern Begeleder bij het gesprek aanwezig zijn. Dit kan op verzoek van ouders, van de leerkacht of van de Intern Begeleider zelf. Het kan ook zijn dat de leerkacht het gesprek voorbespreekt met de Intern Begeleider.


Speciale leerlingenzorg binnen het bestuur

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kan de school ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO (www.swvutrechtpo.nl), deze hulp noemen we een ‘arrangement’. Een arrangement aanvragen gebeurt altijd in samenwerking met ouders, leerkracht en Intern Begeleider. Samen bekijken we welke hulp nodig is en aangevraagd zou kunnen worden.
Soms heeft een kind meer zorg nodig dan de basisschool kan bieden; het kind is dan meer gebaat bij plaatsing op een speciale basisschool (sbo) of in het Speciaal Onderwijs (SO). Om kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden goed in het (speciale) basisonderwijs te begeleiden, werken de SPO-basisscholen samen met de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs. Een verwijzing naar S(B)O gebeurt nooit zomaar. Voor we tot verwijzen over gaan zijn er vaak veel gesprekken aan vooraf gegaan en heeft de leerling de nodige hulp gekregen. Soms is dit helaas niet toereikend en is het beter te onderzoeken welke school beter tegemoet kan komen aan wat uw kind nodig heeft.


Buurtteam

Binnen school bieden wij extra ondersteuning bij leerproblemen zoveel mogelijk aan binnen de groep. Elke 12 weken wordt het groepshandelingsplan geëvalueerd en wordt er gekeken wat iedere leerling nodig heeft in zijn leerproces. Bij sociaal-emotionele problemen  kunnen we ervoor kiezen dat een kind een paar gesprekken voert met onze medewerker vanuit het Buurtteam. Samen met ouders, kind, buurtteam en school wordt dan bekeken wat er nodig is. Een leerling kan zelf ook aangeven dat hij of zij een gesprek wil, dit kan via de leerkracht maar ook door een briefje in de Babbelbox te doen.


Contact met de GGD

Het eerste contact met de GGD vindt plaats in groep 2. De kinderen worden door een verpleegkundige bekeken op lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Sommige kinderen zullen aansluitend worden opgeroepen door de jeugdarts. Dit kan het geval zijn als de gegevens van het kind niet volledig zijn of als op het consultatiebureau bepaalde zaken zijn opgemerkt die een vervolgonderzoek vragen. Ook kinderen die vaak ziek zijn, zullen door de jeugdarts worden uitgenodigd voor een onderzoek. Ook in groep 4 en 7 gaan de kinderen naar de schoolarts.
Als een ouder/verzorger of leerkracht (in overleg met de ouders) zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het functioneren van een kind op school of thuis, kan een onderzoek of gesprek plaatsvinden met de arts of de verpleegkundige. Dit kan ook als het kind zelf zich zorgen maakt. U kunt hen bellen voor inlichtingen of een afspraak. Het onderzoek vindt meestal plaats tijdens de schooluren.


Protocol kindermishandeling

De gemeente Utrecht heeft een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
Cookie instellingen