Ouders

De samenwerking met de ouders is voor ons erg belangrijk. Samen willen we zorgen dat de kinderen een leuke en leerzame tijd hebben op onze school. We doen dit o.a. met de volgende organen in de school:

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die meepraten over het beleid op school. Hiervoor maakt de MR gebruik van adviesrecht en instemmingsrecht.

Op Obs de Klim bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten die voor een periode van twee jaar gekozen worden. Wij vinden dat de kracht van de MR ligt in het stellen van kritische vragen. Vragen waaraan het beleid op school zich kan scherpen of vragen die leven op het schoolplein en de lerarenkamer.

Op deze manier dragen we eraan bij dat het beleid aansluit bij de visie van de Klim en de wensen van de ouders en het team. Onze school heeft een open karakter en de gesprekken tussen de MR en de directie zijn dat ook.

Oudervereniging

Ouders zijn de oudervereniging van de Klim!

Alle ouders en verzorgers van de kinderen op De Klim zijn samen de oudervereniging (OR). Het bestuur van de oudervereniging is trekker van de activiteiten die de vereniging samen organiseert.

Doel en activiteiten van de oudervereniging
De glans in de ogen als je kind vertelt over de kerstsfeer op school, de blijvende herinneringen aan het avontuur van de PuzzelPiet, dat gevoel van saamhorigheid als we gezamenlijk het schooljaar afsluiten tijdens het zomerfeest: die extra glinstering aan het leven op school creëert de oudervereniging van De Klim. De oudervereniging zet zich in voor betrokkenheid en zo maken we, samen met het team leerkrachten, de leergemeenschap waarin onze kinderen het beste kunnen opbloeien.
Activiteiten die de oudervereniging organiseert en financiert zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de jaarlijkse Avondvierdaagse, de vergroening van het schoolplein, het Zomerfeest, de borrel bij de opening van het schooljaar, elke klas een nieuw boek in de Kinderboekenweek, door ouders gebakken taarten voor de leerkrachten op de Grote Verjaardag, een ijsje op het schoolreisje, software voor het schaken, het beheren van de Droompot, en een donatie van €1000,- aan het Klim team voor ondersteuning van het themaonderwijs.
Dat alles is mogelijk door de inzet van vele helpende ouderhanden. Meld je dus aan bij één van de commissies of draag bij aan de activiteiten. Samen maken we De Klim!

Vrijwillige ouderbijdrage en Droompot
De kosten voor de activiteiten worden betaald uit de opbrengsten van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Hier en in de nieuwsbrief van De Klim vind je een link om die te voeldoen voor 1 kind (€38,-), 2 kinderen (€58,-) of 3 kinderen (€78,-). Je kunt ook zelf overmaken naar: NL62 INGB 0006 4934 42 op naam van Oudervereniging Werkkring de Klim te Utrecht. Heb je een U-pas? Dan kun je die hiervoor inzetten. Neem daarvoor contact op met de administratief medewerker van De Klim: Ether van Dongen (Esther.vanDongen@SPOUtrecht.nl). Stroomt je kind pas in na 1 januari, dan mag je ook de helft van de ouderbijdrage overmaken.
De Droompot is een speciaal onderdeel van de activiteiten van de oudervereniging. Het is een spaarpotje waaruit eenmalige, spontane en unieke ideeën gefinancierd kunnen worden. Voorbeelden zijn de aanschaf van Engelstalige boeken voor de schoolbibliotheek, het opstarten van het Schoolschaken, de aanzet voor een nieuwe invulling van het Zomerfeest en een cursus ‘Muziek op school’ voor de leerkrachten. Allemaal initiatieven die door ouders zijn ingebracht en met de Droompot konden worden verwezenlijkt. Dus heb je een leuk idee? Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen gemotiveerde aanvragen indienen door te mailen naar: OuderverenigingDeKlim@gmail.com. We denken graag met je mee!

Organisatie van de oudervereniging
Alle ouders en verzorgers van de kinderen op De Klim zijn samen de oudervereniging. De bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gekozen / herkozen. De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 53964780. 
Op onze informatieposter vind een overzicht van alle activiteiten van de oudervereniging en hoe jij daarbij kunt helpen. Ook vind je er de namen en foto’s van de huidige bestuursleden. Je kunt ons bereiken op OuderverenigingDeKlim@gmail.com, maar spreek ons ook gerust aan op het schoolplein!

Informatieposter
Notulen van de laatste ALV
Jaarrekening en begroting

Cookie instellingen